กล้องตรวจจับความเคลื่ิอนไหว

ใช้งานได้ตรงตามที่กล่าวอ้างจริง ชอบมากๆครับ